Ratkaisukeskeinen graduointitie

Kaikki valitsevat oman graduointitiensä. Alla voit lukea karkean selostuksen ratkaisukeskeisestä graduointitiestä jonka valitsin viimeisimpään graduointiini. Vaikka selostus on subjektiivinen niin ohjaajilla, muilla aikido-harjoittelijoilla sekä ihmisten kohtaamisilla on suurin merkitys miten oma toiminta muodostuu.

Hyvissä ajoin ennen graduointia laadin käsikirjoituksen joka toimi työvälineenä graduointitiellä. Aikasuunnitelma, strategia sekä määränpää olivat selvillä mutta lopputulosta en ollut selkeästi määritellyt. Ilman graduointi-päämäärässä olevassa aikido-harjoittelussa saatan kohdistaa energiani omien intressien mukaisesti. Ennen graduointia halusin kuitenkin perusteellisesti harkita mitkä muutokset olisivat mahdollisia saada aikaiseksi ennen graduointia. Asetin osa-tavoitteet ja suoritin päätavoitteeni. Yksi osatavoite oli muuttaa ajattelutapaani koskien haasteellisia aikido-tilanteita. Pohdin omia aikidossa käyttämäni ajattelu- sekä toimintamalleja ja suoritin tehtäviä jotka osittain muuttivat nämä tavat. Oppimistulos johti siihen että pystyin tehokkaammin käyttämään omia voimavarojani.

Hyöty tavoitteiden saavuttamisesta oli että mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa aikido-ominaisuuksiani, tiedostaa oman aikido-tyylini sekä saada inspiroiva ajanjakso tavoitteellisella harjoituksella. Hyöty seuralle oli että pyrin luomaan hyvän harjoitus-ympäristön. Harjoittelin tavoitteellisesti ja hioin aikidon ominaisuuksia. Muutama vuosi etukäteen osallistuin tietoisesti sellaisille aikido-leireille joista tiesin saavani välineitä muuttaa joitakin ominaisuuksiani. Minulla oli ajatus siitä että joitakin ominaisuuksia tarvitsin korostaa, vaimentaa tai muuttaa kultaisen keskitien-periaatteen mukaan. Halusin hyötyä positiivisesta sisäisestä dialogista sekä toimia tasapainoisesti haastavissa aikido-tilanteissa. Koin että graduoinnissa tarvitaan fyysisen toiminnan lisäksi myös tunteiden säätöä. Päättäväisyys ajoi toimintaa tavoitteellisesti. Energisyys johti siihen että aikaa tähän tarkoitukseen löytyi. Fysiikkani kesti matkan tavoitteeseeni. Koe-graduoinnit osoittivat suunnan mitä muutoksia oli tapahtunut.

Sain ohjaajan tukea muutosprosessissa. Saadakseni lisätukea graduointiprosessissa, niin vetämäni harjoitukset muodostuivat ratkaisukeskeisistä periaatteista että ryhmän palautteen kautta pystyy oppimaan kuten myös myönteisen menestysajattelutavan avulla. Kun ohjasin harjoituksia harjoittelijat saivat treenata haluamansa aikido-ominaisuuksia kuten esim. virtaavuus, kontakti tai päättäväisyys. Tämän lisäksi ryhmä sai ehdottaa kaikille harjoiteltavaksi yksilöllisiä aikido-ominaisuuksia. Kesä 2019 oli sopiva tilapäiseen muutokseen tapaan ohjata jotta saisin tukea seuran jäseniltä. Syy siihen että kesä tuntui soveltuvan tähän oli että kaikki harjoittelijat olivat olleet mukana kauan ja että aikaa oli jäljellä muutosprosessiin ennen graduointia. Käytin tilaisuuden hyväksi ohjata myönteisten periaatteiden mukaan sekä mahdollisimman joustavasti vaihdella asiantuntija- sekä not-knowing-aseman välillä. Näin ollen pystyin omalta kannalta saamaan tärkeätä palautetta omasta toiminnastani.

Seuran jäsenet eivät olleet tietoisia syystä jonka takia muutin ohjaamistapaani mutta he olivat vuorovaikutuksessa aktiivisesti mukana. Olen siitä erittäin kiitollinen. Tuntui siitä että olin kaivamassa kultakaivoksessa jossa ei loppua ollut näkyvissä kun sain olla osallinen seuran keskusteluissa, hyödyntää jäsenten voimavarat sekä ottaa vastaan mielipiteet sekä tietotaidot. Harjoitukset toteutettiin niin että ryhmäjäsenet kiinnittivät huomiota omiin sekä muiden voimavaroihin. Käytin tilaisuuden hyväksi ja tarkkaavaisesti huomioin jäsenten näkemykset aikidossa olevista ominaisuuksista.

Syksyllä 2019 ohjasin myös nuorten ryhmää ratkaisukeskeisten periaatteiden mukaisesti vaikka toteutustavat poikkesivat aikuisten ryhmään verrattuna. Halusin mm. luoda turvallisen harjoitusuympäristön, huomioida sekä hyödyntää onnistumisia sekä yksilölliset voimavarat. Nuoret saivat myös mahdollisuuden muodostaa niille mielekkäitä harjoituksia mikä muutti ryhmän dynamiikkaa.

Palatakseni graduointi-tavoitteeseeni niin määrittelin missä kohdissa näkemykseni mukaan haasteet ilmenivät. Pyrin työstämään haasteita ajattelu- sekä toimintamallin muutosprosessissa varsinkin vapaissa tekniikoissa sekä tilanteissa useampaa hyökkääjää vastaan. Tavoitteena oli parantaa taitojani. Halusin tiedostaa voimavarat sekä  voimaannuttavat tilanteet. Haastavissa aikido-tilanteissa jossain määrin fyysinen suorittaminen sekä fyysiset reaktiot ovat riippuvaisia tunteista. Tämän takia korostin myönteistä sisäistä dialogia. Myönteiset tunteet saattavat olla heikompia kuin kielteiset. Esimerkiksi aikido-tilanteissa saattaa yllättyä saadessaan toistuvia nopeita hyökkäyksiä. On tärkeää tarkastella yllätys-momenttia myönteisenä sekä opettavaisena tekijänä. Ei kannata jäädä yllätetyn tunnetilaan vaan pyrkiä nopeaan neutraalitilaan sekä valppauteen seuraavaa hetkeä varten. Hyödyin siitä että määrittelin etukäteen minkälaiseksi halusin oman toimintani muodostuvan.

Halusin tiedostaa sisäisen motivaationi toimintaan. Tärkein positiivinen tunnetila jonka halusin tiedostaa oli ilo. Iloisuus antoi energiaa, inspiraatiota, onnellisuutta, tyytyväisyyttä, rohkeutta, voimaa sekä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tiedostin myös kielteiset tunteet. Tavoitteena oli säilyttää kykyni toimia paineen alla jonka tiesin graduoinnin aiheuttavan. Oletin että tunteiden ohjaamisella oli merkitystä oppimisprosessissa. Tarkastelin että olivatko haasteet ongelmia vai rajoituksia. Oletin että ongelmat olivat ratkaistavissa. Rajoituksiin tarvitsin toisia lähestymistapoja ja pyrin minimoimaan rajoitusten kielteiset vaikutukset. Halusin vahvistaa taitoja toimia vastatuulessa muuttamalla sopeutumistapaa sekä säädellä tunteita ja jännittyneisyyttä. Oletin että uusi ajattelutapa myös muuttaa toimintaa ja aloin tiedostamaan missä tilanteissa minulla oli aikaisemmat ja missä tilanteissa muuttuneet ajattelutavat käytössä. Ajoittain oppimisprosessin vuoksi loin haasteita itselleni jotka etukäteen tiesin etten hallitse mutta näiden haasteiden avulla pystyin luomaan muutoksia suhtautumistavassani.

Korostin dynaamista toimintaa, vuorovaikutusta, päättäväisyyttä, keskittymistä, estetiikka sekä kultainen keskitie joissakin aikido-ominaisuuksissa. Voimavarat sekä aikido-ominaisuudet voimaannutin kultaisen keskitie-periaatteiden mukaisesti. Ohjasin myös harjoituksia tietyn ajan näiden periaatteiden mukaisesti. Oletuksena oli että kannattaa käyttää ominaisuuksia kultaisen keskitie-periaatteiden mukaan. Olin tyytyväinen kun tekniikoissa vuorovaikutus muihin harjoittelijoihin muuttuivat tarpeeksi myönteisiksi. Esimerkkinä voisi ottaa päättäväisyys-ominaisuuden. Mikäli aikido-tekniikat suoritetaan liian päättäväisesti tai liian vähäisellä päättäväisyydellä tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti uken ja nagen väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutus-tilanteissa kultaisen keskitie-periaatteen mukaan sekä uken että nagen palaute on arvokasta tasapainottaakseen tietyn ominaisuuden tavoitteena optimaalinen suoritus. Subjektiiviset sekä yksilölliset päätökset vaikuttavat siihen miten optimaalinen suoritus muodostuu.

Erityisen kiinnostavaa oli miettiä virtaavuus-, kontakti- sekä zanshin-ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet korostuivat uteliaisuutta heräättävällä tavalla eri maiden ohjaajien sekä harjoittelijoiden toiminnassa. Tähän varmasti vaikuttaa se, että aikido-tyylejä on useampia ja kuten suunnistuskompassin nuolta myös ohjaa harjoittelijoita eri suuntaan. Tämä on rikastuttavaa kun ajattelee miten moniulotteisesti pystyy luomaan yhteen sekä hyödyntämään aikidon omainaisuuksia. Mietin missä aikido-tilanteissa olisi hyötyä korostaa virtaavuutta tai kontaktia. Tarvitsin mielestäni myös määritellä omakohtaisen tulkinnan zanshin-ominaisuudesta.

Kaksi viikkoa ennen graduointia katsoin taaksepäin ja totesin että oli merkityksellistä ja opettavaista kulkea ratkaisukeskeistä graduointitietä. Graduoinnin jälkeen olin kiitollinen siitä että uteliaisuus tähän moniulotteiseen harrastukseen on säilynyt ja että oppimisprosessi jatkuu. Eräs aikido-ohjaajan mielestä on suositeltavaa tuoda julki aikidoon liittyvää materiaalia. Silloin on jotain mitä voidaan jälkikäteen tarkastella ja myöhemmin on helpompaa löytää muutoksia jotka ovat toteutuneet. Tämä ajatus inspiroi minut jakamaan subjektiivisia graduointiajatuksiani.

Ulrika Ojala

Kategoriat:
Yleinen